زمان دقیق شب قدر ۹۴ و اعمال واجب شب ۱۹ – ۲۱ – ۲۳

زمان دقیق شب قدر ۹۴ وشب قدر سال و اعمال واجب شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم

زمان دقیق شب قدر ۹۴ چه زمانی است؟   زمان و تاریخ دقیق شب های قدر۹۴

shab-ghadr-94